May 04, 2006

לתלמיד העצל as3 שליף

נו נו, מי לא השתמש בשליפים? מי לא הצמיד אותם לתחתית השולחן עם נעץ, בעוד החלק החופשי קשור בגומיה לנעץ אחר – מה שמעניק לשליף יכולת הסוואה שלא הייתה מביישת את צ'אלס ברונסון.
לא, הא...? נו טוב.
בכל מקרה, הוציאו שליף של as3. מגניב, לא? רק חבל שהוא משתרע על 3 עמודים ולא על 1 כמו as2.
הנה, תראו.

No comments: